Tipsport Hallowin o 31 free spinov - v nedeľu 31.10.2021

Tipsport Hallowin o 31 free spinov

Tipsport Hallowin o 31 free spinov sa koná v nedeľu 31.10.2021. Free spiny budú dostupné v Vampire Bride. V turnaji sa hrá o 31 free spinov a k tomu je v banku 2000 eur.


Pravidlá promo akcie

 1. Úvodné ustanovenia – Tento dokument upravuje úplné pravidlá a podmienky konania spotrebiteľskej súťaže (ďalej len „súťaž“), platné pre územie Slovenskej republiky (ďalej len „pravidlá“). Pravidlá môžu byť menené iba formou písomných dodatkov.
 2. Usporiadateľ súťaže Usporiadateľom súťaže je spoločnosť TIPSPORT SK, a.s., so sídlom J. Kalinčiaka 14, 010 01 Žilina, IČO: 36 43 6861, DIČ: 202 209 3150 z­apísaná v obchodnom registri okr. súd Žilina, odd.: Sa, vložka č.: 10502/L (ďalej len „usporiadateľ“).
 3. Termín a miesto konania súťaže Súťaž sa koná v období od 31. 10. 2021 00:00:01 hodín do 31. 10. 2021 23:59:59 hodín (ďalej len „obdobie konania súťaže“), a to na webových stránkach usporiadateľa https://www.tipsport.sk/, https://m.tipsport.sk/ alebo v mobilnej aplikácii Tipsport SK.
 4. Účastníci súťaže Súťaže sa zúčastňujú za podmienok uvedených v týchto pravidlách hráči, ktorí sú riadne registrovaní do internetových hier v internetovom kasíne u usporiadateľa (ďalej tiež „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť fyzické osoby, u ktorých to vylučuje herný plán pre internetové hry v internetovom kasíne a platná legislatíva SR.
 5. Podmienky účasti v súťaži Každý účastník sa automaticky zapája do súťaže v prípade, že sa prihlási do svojho hráčskeho účtu a zúčastní sa počas určitého súťažného kola internetovej hry Vampire Bride v internetovom kasíne. Každý účastník sa môže súťaže po celú dobu jej konania zúčastniť iba jedenkrát.
 6. Výhry – Každý účastník má možnosť získať celkovo 31 voľných zatočení na určenej internetovej hre v internetovom kasíne.
 7. Spôsob určenia výhercov – Po splnení podmienok súťaže uvedených v bode 5 a ďalej uvedených v týchto pravidlách je účastníkovi v rámci daného súťažného obdobia pridelená výhra podľa bodu 6, bezprostredne po spustení určenej internetovej hry v internetovom kasíne.
 8. Odovzdanie výhry – Voľné zatočenia budú účastníkovi okamžite k dispozícii na určených internetových hrách v internetovom kasíne. Výhry z voľných zatočení sú pripisované ako bonusové zostatky, ktoré podliehajú podmienkam 10-násobného pretočenia. Všetky dosiahnuté výhry je teda potrebné najskôr 10 × prestávkovať, aby došlo k splneniu podmienok pretočenia a bonusové výhry boli prevedené do reálneho zostatku v EUR. Podmienku pretočenia bonusových výhier z voľných zatočení treba splniť do 3 dní od vyzdvihnutia voľných zatočení. Po splnení podmienok uvedených v týchto pravidlách, bude bonusový zostatok automaticky prevedený do reálneho zostatku v EUR. Pokiaľ účastník nesplní podmienky pretočenia v stanovenej lehote 3 dní, stráca nárok na prevedenie bonusových prostriedkov do reálneho zostatku v EUR podľa predchádzajúcej vety a tieto bonusové prostriedky budú vynulované. Pokiaľ účastník disponuje na svojom hernom účte reálnym aj bonusovým zostatkom, vždy najprv hrá za svoj reálny zostatok v EUR. Po vyčerpaní reálneho zostatku je možné hrať aj za bonusové prostriedky. Výhry z hry za bonusové prostriedky sa vždy pripočítajú k bonusovému zostatku a zostávajú bonusovými peniazmi, kým nie je splnená podmienka na pretočenie. Hra za bonusové prostriedky nie je hazardnou hrou. Podmienky bonusu nie je možné plniť na všetkých hrách. Valcové internetové hry, okrem hier od výrobcu ADELL, v sekcii „Automaty“, prispievajú do plnenia 100% a technické hry v sekcii „Ruleta“ a „Blackjack“ do plnenia neprispievajú. Internetové hry na výherných prístrojoch od výrobcu ADELL do plnenia podmienok neprispievajú a nie je na nich možné pretáčať bonusové peniaze. Pokiaľ účastník využil v rámci Tipsport kasína viac rôznych bonusov, podmienky pre jednotlivé bonusy sú plnené postupne. Najskôr sa vždy dodržiavajú podmienky bonusu, ktorý bol aktivovaný ako prvý. Nesplnenie podmienok niektorého z bonusov nemá vplyv na ďalší bonus, ak budú u takého bonusu podmienky splnené. V prípade podozrenia zo zneužitia ponuky si usporiadateľ vyhradzuje právo bonus zrušiť a odobrať, rovnako aj ako prípadné súvisiace bonusové výhry. Usporiadateľ si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek a akokoľvek zmeniť a / alebo bonus bez náhrady zrušiť. Účastník si nemôže nárokovať inú výhru ako určenú usporiadateľom súťaže. Celkový počet voľných zatočení musí byť využitý počas každého súťažného kola (počas aktuálneho dňa). Voľné zatočenia (alebo ich časť) nevyužitá do polnoci aktuálneho dňa prepadajú. Pre získanie výhry z voľných zatočení je potrebné využiť celkový počet voľných zatočení.
 9. Reklamácie – Reklamácie vyplývajúce z priebehu súťaže môže účastník uplatniť u usporiadateľa, a to ich zaslaním e-mailom na adresu hry.reklamacie@tipsport.sk alebo listom na adresu usporiadateľa. Takéto reklamácie budú bez zbytočného odkladu vybavené usporiadateľom. Jednotlivé reklamácie sú riešené individuálne, pričom v príslušných situáciách postupuje usporiadateľ zvyčajne podľa týchto zásad: Reklamácii nebude vyhovené v prípade, že účastník neuzavrel stávky v požadovanej hodnote z dôvodov ležiacich na strane hráča (zabudnutie, nesplnenie dennej hodnoty vkladu a pod.). Reklamácii bude vyhovené v prípade, že účastníkovi, ktorý splnil všetky podmienky súťaže, nebola v uvedenej lehote stanoveným spôsobom dodaná dosiahnutá výhra.
 10. Spracovanie osobných údajov – Podmienky spracovania osobných údajov účastníka v súťaži sa riadi príslušnými ustanoveniami Zásad o ochrane osobných údajov pre Tipsport.
 11. Ďalšie ustanovenia a podmienky – Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane zmeny doby jej trvania, či súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na webe www.tipsport.sk. Ak bude mať usporiadateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie účastníka súťaže či inej osoby, alebo ak k takému konaniu dôjde, bude účastník súťaže bez náhrady vylúčený; to platí rovnako aj v prípade iného konania účastníka súťaže či inej osoby, ktorá je v rozpore s týmito pravidlami, podmienkami či zákonnými predpismi. V prípade pochybností nad výkladom týchto pravidiel vždy platí výklad usporiadateľa a konečné rozhodnutie o sporných otázkach je tak vždy na ňom. Účasť v súťaži nemožno vymáhať súdnou cestou. V ostatnom sa priebeh súťaže a vzťahy medzi účastníkom súťaže a usporiadateľom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pravidlá sú vždy dostupné na internetových stránkach www.tipsport.sk. V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel, uvedeným v ktoromkoľvek materiáli prezentujúcim túto súťaž a týchto pravidiel, platí text týchto pravidiel.
Tipsport Hallowin o 31 free spinovv
Ďalšie články