Pravidla a podmínky užívání webu casino-bonus.cz

Pravidlá a podmienky

Pravidlá a podmienky boli aktualizované 1.9.2020. V tomto článku sa môžete zoznámiť s kompletným ustanovením užívania webu casino-bonus.cz. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Všeobecné podmienky používania webu

 1. Úvodné ustanovenie
  1. Na účely týchto všeobecných zmluvných podmienok majú nižšie uvedené pojmy nasledujúci význam:
   • „Autorský zákon“ znamená zákon č. 121/2000 Zb. O autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon) v platnom znení,
   • „Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,
   • „Podmienky“ znamenajú tieto zmluvné podmienky a ustanovenia uvedené v príslušných sekciách Webu, na ktoré tieto Podmienky odkazujú. Ak sa v týchto Podmienkach odkazuje na Podmienky, rozumie sa tým takisto Podmienky o spracovaní osobných údajov, pokiaľ z kontextu takéhoto ustanovenia alebo odkazu nevyplýva niečo iné,
   • „Podmienky o spracovaní osobných údajov“ znamenajú podmienky o spracovaní osobných údajov podľa zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov v platnom znení a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto úradov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré tvoria súčasť týchto podmienok a sú uvedené v samostatnom dokumente,
   • „Prevádzkovateľ“ Prevádzkovateľ nezhromažďuje žiadne dáta o svojich návštevníkoch.
   • „Svojprávna osoba“ znamená fyzickú osobu, ktorá dosiahla vek 18 rokov a je plne svojprávna podľa Občianskeho zákonníka (tj. Svojprávnosť nie je obmedzená a jej rozumová a voľní vyspelosť dosahuje rozumovej a vôľovej vyspelosti veku plnoletej osoby), pričom v prípade, že fyzická osoba nie je občanom Slovenskej republiky, potom musí byť plne svojprávna v súlade s právom štátu, ktorého je občanom,
   • „Užívateľ“ znamená osobu, ktorá užíva Web,
   • „Web“ znamená internetový web casinotip.com ktorý je prevádzkovaný Prevádzkovateľom a dostupný na internetovej adrese (URL) casinotip.com v pätičke webu.
 2. Základné ustanovenia
  • Prevádzkovateľ prevádzkuje Web, v rámci ktorého sprístupňuje Používateľom nezávislé informácie ohľadne hrania hazardných hier, najmä v online kasínach, alebo iných online hier, a ďalej informácie ohľadom jednotlivých webových stránok, na ktorých sú hazardné alebo iné hry prístupné.
  • Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje, že
  • nie je poskytovateľom online hazardných hier,
  • všetky informácie na Webe majú len informatívny charakter, pričom Prevádzkovateľ nemôže garantovať presnosť sprístupnených informácií,
  • Web obsahuje odkazy na externé stránky tretích strán, ktorých obsah Prevádzkovateľ nemôže nijako ovplyvniť,
  • informácie sprístupnené na Webe nemôžu byť považované za akékoľvek poradenstvo,
  • akákoľvek účasť na hazardnej hre môže byť iba pre zábavu a nemôže byť zdrojom finančných prostriedkov obdobným získavania príjmov zo závislej, samostatné alebo iné obdobné činnosti,
  • účasť na hazardnej hre nie je možná pre osoby mladšie ako 18 rokov, pričom: „Ministerstvo financií varuje: Účasťou na hazardnej hre môže vzniknúť závislosť!“.
  • Tieto Podmienky upravujú najmä vzťah medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom pri použitie Web a pravidlá, ktorými sa musí Užívatelia riadiť pri užívaní Webu.
 3. Prístup na Web
  • Vstup na Web alebo použitie Web je zakázané osobám, ktoré nie sú svojprávny osoby. Vstupom na Web Užívateľ potvrdzuje, že je svojprávny osobou. Je výlučnou zodpovednosťou Užívateľa, aby určil, či je pre neho účasť na online hazardných hrách v jeho jurisdikcii legálne.
   • Vstup na Web je možný len na základe vyplnenia požadovaných údajov (najmä e-mailová adresa) a potvrdením súhlasu s Podmienkami. Potvrdenie súhlasu s Podmienkami sa vyžaduje iba raz a pri ďalšom prístupe na Web už nie je vyžadované. Používateľ je povinný pri prístupe na Web uvádzať iba správne, pravdivé a presné údaje.
   • Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť prístup na Web alebo obmedziť prístup na Web, u ktorejkoľvek osoby (najmä v prípade, že osoba nie je svojprávny osoba, osoba porušila voči Prevádzkovateľovi právnu povinnosť zmluvnej alebo vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov).
 4. Práva a povinnosti Užívateľa pri užívaní Webu
  1. Prístupom na Web sú Užívatelia viazaní týmito Podmienkami (vrátane Podmienok o spracovaní osobných údajov) a sú povinní sa nimi plne riadiť.
  2. Užívateľ sa zaväzuje, že:
   • bude dodržiavať všetky povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi,
   • tretej osobe, ktorá nie je svojprávny osobou, neumožňovať prístup k Webu,
   • nebude porušovať intelektuálne vlastníctvo (autorské práva, ochranné známky, patenty atď.) Prevádzkovateľa alebo tretej osoby, najmä nebude bez súhlasu alebo príslušné licencie sprístupňovať, zverejňovať, kopírovať, distribuovať, zneužívať alebo akokoľvek užívať obsah, tj. materiály, audio-vizuálne záznamy atď ., ktorý je chránený najmä Autorským zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  3. Užívateľ sa ďalej zaväzuje, že pri využívaní Webu nebude používať:
   • hanlivé, urážlivé, poburujúce alebo spoločensky neprijateľné odkazy, komentáre, slovné spojenia, slová alebo grafická alebo iná gestá ohľadom náboženstva, rasy, sexuálnej orientácie, pohlavia, či iných cieľových skupín alebo ktoré by mohli zasahovať do osobnostného práva (osobnosť, dôstojnosť, česť, vážnosť, súkromie, prejavy osobnej povahy, telesnú integritu) alebo mať akokoľvek výhražnou alebo pohoršujúce povahu, a to najmä v prípade, že takýto odkaz alebo komentár je spôsobilý privodiť jedincovi alebo cieľovej skupine pocit ujmy,
   • reálne portréty ľudí alebo zvierat, pri ich zabíjanie, mrzačenie, mučenie alebo zneužívania, alebo akýkoľvek obsah podnecujúce k násiliu,
   • vyobrazenie, ktoré podporujú nezákonné alebo neuvážené používanie zbraní a nebezpečných predmetov, alebo ktoré uľahčujú nákup alebo výrobu zbraní,
   • poburujúce náboženské komentáre alebo nepresné alebo zavádzajúce citácie náboženských textov,
   • nepravdivé informácie a vlastnosti ohľadom Užívateľa, pričom Užívateľ sa nesmie vydávať za inú osobu, zverejňovanie obsahu, ktorý nepatrí k pravej identite Užívateľa,
   • obťažujúce politické alebo náboženské názory, vrátane enormného používanie národných alebo náboženských symbolov,
   • akékoľvek zvádzanie k zneužívaniu návykových alebo životu nebezpečných látok alebo podporovať alebo podnecovať zneužívania takýchto látok,
   • obsah, ktorý je poplašnú správou, ktorá je nepravdivá,
   • obsah, ktorý je pornografickým dielom, ktoré najmä zobrazuje dieťa, alebo sa v ňom prejavuje násilia alebo neúcta k človeku, alebo ktoré zobrazuje pohlavný styk so zvieraťom, a
   • obsah, ktorý by podnecoval kriminálneho konania alebo na rokovanie v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  4. Užívateľ ďalej nesmie:
   • propagovať, uvádzať, publikovať adresy iných internetových stránok, ktoré sú podobné ako Web a propagovať, uvádzať a publikovať reklamy a iné im povahovo blízka oznámení, Užívateľ nie je oprávnený propagovať akýmkoľvek spôsobom iného podnikateľa v konkurenčnom vzťahu s Prevádzkovateľom, zverejňovať materiál spôsobilý poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa ,
   • ohrozovať ostatné inštalovaním počítačových vírusov alebo iného škodlivého softvéru alebo nadmerným dávkovaným rozosielaním správ, notifikácií a iných oznámení, Používateľ nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do obsahu Webu, najmä ohrozovať či narušovať jeho prevádzku alebo neoprávnene získavať osobné údaje o iných užívateľoch, a
   • používať Web na predaj tovaru, služieb ani na distribúciu reklamných materiálov.
  5. Užívateľ sa zaručuje, že je jediným autorom údajov ním zverejnených alebo sprístupnených na Webe alebo na svojom užívateľskom účte alebo že má príslušnú licenciu k takto zverejneným alebo sprístupneným údajom na Webe, a že je oprávnený na zverejnenie, šírenie a akémukoľvek nakladanie s obsahom vloženým na Web a svojom užívateľskom účte, tj. najmä s fotografiami, audio-vizuálnym dielom alebo akýmikoľvek inými elektronickými súbory a informáciami, v potrebnom rozsahu, a že tento obsah nie je zaťažený právami tretích osôb, pričom ak zadá údaje za účelom, aby boli zverejnené, a to vrátane textov, fotografií, obrázkov, kresieb, audio-vizuálnych soubodů, grafických výtvorov alebo akýchkoľvek elektronických soubodů, udeľuje Prevádzkovateľovi neobmedzenú bezodplatnú licenciu na šírenie, spracovanie, preklade alebo modifikovanie týchto údajov.
  6. Užívatelia sú povinní sa dôkladne zoznámiť s podmienkami pre používanie internetových stránok tretích osôb, na ktoré Web odkazuje.
  7. Akékoľvek zneužívajúce správanie nebude tolerované, a ak bude takéto správanie zistené, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia akejkoľvek vlákno alebo prístup Používateľa odstrániť, upraviť alebo zablokovať.
  8. Správy Užívateľov zverejnené na Webe vyjadrujú názory a stanoviská jednotlivých Užívateľov a žiadnym spôsobom nereflektujú názory alebo stanoviská Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ príspevky Užívateľov aktívne nečíta a nekontroluje, a preto nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah akýchkoľvek príspevkov na Webe.
  9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odhaliť totožnosť Užívateľa (alebo akékoľvek iné súvisiace informácie zhromaždené na Webe) príslušným orgánom v prípade, že bude zahájená akákoľvek formálnu sťažnosť alebo právne kroky v dôsledku ľubovoľnej aktivity používateľa na fóre, a to bez nutnosti informovania takého Užívateľa, o ktorého informácie sa jedná.
  10. Prevádzkovateľ má právo, ale nie povinnosť, neustále monitorovať obsah Webu na zabezpečenie chodu Webu. Užívateľ dáva výslovný súhlas Prevádzkovateľovi na to, aby činnosť Užívateľa na Webe bola kedykoľvek náhodne monitorovaná, a to najmä za účelom kontroly, či používateľ pri prístupe na Web dodržiava Podmienky. Prevádzkovateľ má právo, avšak nejedná sa o povinnosť, preveriť Užívateľa.
  11. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah, ktorý užívateľ alebo ktokoľvek iný môže zverejniť na Webe. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia zmazať všetok taký obsah, ktorý je alebo môže byť považovaný za nevhodný alebo v rozpore s týmito Podmienkami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj právo na úpravu, zmenu, zmazanie a zákaz akéhokoľvek obsahu, ktorý považuje za inak závadný. Prevádzkovateľ je oprávnený v akomkoľvek rozsahu obmedziť alebo zmazať sprístupnenie alebo zverejnenie akéhokoľvek súboru, oznámenie, príspevku, ktoré bolo zverejnené alebo sprístupnené na Webe alebo na užívateľskom účte v rozpore s Podmienkami.
  12. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky diskusie, komentáre, hodnotenia, správy v rámci Webu sú verejné a môžu byť teda prečítané bez vedomia Užívateľa. Všetka komunikácia, ktorá bude prebiehať na Webe, sa považuje za verejnú. Publikovaním súborov, komentárov, správ, alebo iných informácií na Webe alebo používateľských účtoch Užívateľ poskytuje Prevádzkovateľovi právo používať tieto súbory, informácie, komentáre a správy na reklamné účely, propagáciu, výskumu trhu alebo na iný účel v rámci právnych predpisov.
 5. Reklamácia
  1. Uvedený email takisto slúži na upozornenie na akúkoľvek nepresnosť informácií zverejnených na Webe.
  2. Prevádzkovateľ je povinný reklamáciu vybaviť v lehote do 30 dní od okamihu doručenia. Užívateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť. V prípade, že reklamácia bude uplatnená neskôr, potom nárok Užívateľa na vybavenie reklamácie zaniká. O reklamácii rozhodne s konečnou platnosťou Prevádzkovateľ.
 6. Zodpovednosť Prevádzkovateľa
  1. Pri použitie Web Prevádzkovateľ nezodpovedá (i) za služby dodávané tretími osobami, alebo (ii) za konanie Užívateľov v rámci Webu, ako napr. Zverejnenie, sprístupnenie alebo vytvorenie akéhokoľvek súboru alebo príspevku Užívateľa na Webe alebo akékoľvek rokovania urobené Užívateľom na Webe. Používateľ je uzrozumený s tým, že voči Prevádzkovateľovi nemôže v tomto smere uplatňovať žiadne nároky.
  2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za znemožnenie alebo obmedzenie užívania Webu spôsobené poruchami prevádzky siete internet, ako aj inými okolnosťami technickej povahy. Používateľ berie na vedomie, že z technických či iných dôvodov môže byť prístup k Webu obmedzený alebo prerušený.
  3. Prevádzkovateľ zodpovedá iba za takú stratu dát, ktorú spôsobil sám svojou činnosťou, nezodpovedá však za stratu dát užívateľa.
  4. Prevádzkovateľ je oprávnený obmedziť alebo ukončiť prístup k Webu Používateľovi v prípade akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok zo strany Používateľa. Za vznik akejkoľvek ujmy Užívateľa spôsobené uvedeným prerušením alebo ukončením prístupu k Webu nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť a Užívateľ nie je oprávnený na refundáciu žiadne ujmy, ktorá tým Používateľovi v dôsledku takéhoto prerušenia vznikne.
  5. Prevádzkovateľ nesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby neoprávnene získajú prístup k osobným údajom Užívateľov alebo k príslušnej databáze Užívateľov a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám, iba za predpokladu, že porušil niektorú svoju povinnosť podľa týchto Podmienok. Inak Prevádzkovateľ zodpovednosť nenesie a nie je povinný na náhradu ujmy.
  6. Používateľ znáša všetky právne následky, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia povinností Užívateľa, a to povinností podľa týchto podmienok alebo povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Používateľ je ďalej povinný uhradiť Prevádzkovateľovi všetky náklady a výdavky vzniknuté v dôsledku uplatnenia nárokov tretích strán voči Prevádzkovateľovi v dôsledku akéhokoľvek porušenia povinnosti Užívateľom.
  7. Užívateľ nie je oprávnený akokoľvek Prevádzkovateľa činiť zodpovedným za akékoľvek právne nároky tretích strán, ktoré vzniknú na základe použitia Webu alebo v akejkoľvek súvislosti s nimi.
 7. Web
  1. je vo výlučnom vlastníctve Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ je oprávnený výlučne vykonávať všetky práva k Webu.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo určiť spôsob grafického zobrazenia Webu a iných internetových aplikácií, ktoré prevádzkuje a tento spôsob kedykoľvek zmeniť, upraviť alebo doplniť. Pri použitie Web je Užívateľ povinný sa riadiť príslušnými pokynmi v rámci rozhrania na Webe, pokiaľ tieto pokyny nie sú uvedené v týchto Podmienkach.
  3. Prevádzkovateľ sa bude snažiť aktívne predchádzať akýmkoľvek technickým problémom, nemôže však garantovať 100% dostupnosť internetových stránok Webu.
  4. Prevádzkovateľ je v súlade s Autorským zákonom oprávnený vykonávať majetkové práva k Webu. Obsah Webu, s výnimkou nahrávok a príspevkov Užívateľov na Webe, nemožno uchovávať, upravovať ani šíriť bez súhlasu Prevádzkovateľa. Akékoľvek použitie obsahu Webu, popr. jeho častí, Užívateľom iným spôsobom ako na účely, na ktoré je Web určený, najmä akékoľvek neoprávnené šírenie obsahu, s výnimkou nahrávok a príspevkov Užívateľov na Webe, je zakázané. Sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného obsahu Webu. Používateľ berie na vedomie, že akýkoľvek neoprávnený zásah do Webu alebo neoprávnené použitie akýchkoľvek práv spojených s Webom (najmä autorských) môže Prevádzkovateľovi spôsobiť ujmu, ktorá bude uplatnená voči Užívateľovi.
  5. Ochranné známky, logá, grafiky, obrázky, fotografie, animácie, videá a texty, ktoré sa objavia na Webe, nemôžu byť reprodukované, používané, publikované, distribuované, predávané ani ukazované bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany Prevádzkovateľa. Logá a ochranné známky online kasín, poskytovateľov hazardných hier a poskytovateľov platieb podliehajú právam duševného vlastníctva príslušných prevádzkovateľov týchto kasín, hazardných platforiem a platobných služieb. Tieto logá a ochranné známky Prevádzkovateľ zverejňuje na Webe len za účelom odkazu na služby poskytované príslušnými vlastníkmi ochranných známok (politika primeraného využívania).
 8. Oznámenia
  1. Akékoľvek oznámenie, žiadosť alebo iné oznámenie voči Prevádzkovateľovi, bude urobené iba prostredníctvom e-mailovej komunikácie na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa.
  2. Akékoľvek oznámenie, žiadosť alebo iné oznámenie voči Užívateľovi, bude urobené prostredníctvom e-mailovej komunikácie na e-mailovú adresu Používateľa alebo prostredníctvom zverejnenia na Webe v sekcii, ktorá je prístupná Užívateľovi.
  3. Oznámenie, žiadosť alebo iné oznámenie bude vždy považované za doručené, ak bude vykonať niektorým z vyššie uvedených spôsobov.
 9. Záverečné ustanovenia
  1. Zmluvný vzťah založený medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa riadi Občianskym zákonníkom. V prípade vzájomného rozporu majú tieto Podmienky prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
  2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok tvorí Podmienky o spracovaní osobných údajov, a to napriek tomu, že sú uvedené v samostatnom dokumente.
  3. Akýkoľvek návrh na zmenu Podmienok zo strany Používateľa sú úplne bezvýhradne prijatý Prevádzkovateľom, inak nie je spôsobilý zmeniť tieto Podmienky.
  4. Užívateľ potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Podmienkami a ustanoveniami v príslušných sekciách Webu, na ktoré tieto Podmienky odkazujú, v plnom rozsahu im porozumel a súhlasí so všetkými právami a povinnosťami obsiahnutými v týchto Podmienkach a v ustanovených v príslušných sekciách Webu, na ktoré tieto Podmienky odkazujú.
  5. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky jednostranne zmeniť, a to oznámením na Webe. Oznámením zmeny Podmienok sa stáva zmena Podmienok pre Používateľa záväzné.
  6. Prípadná neúčinnosť alebo neplatnosť akéhokoľvek ustanovenia týchto podmienok nemá za následok ich neúčinnosť alebo neplatnosť.
  7. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.8.2020
Přehled Casin
4,5 rating
Synottip casino vstupný bonus až do 10 000 €, 40 stávka bez rizika a až 640 Free spinov.
4,0 rating
Doxxbet Casino vstupný bonus až 7000 € + 275 free spinov za novú registráciu.
3,5 rating
Fortuna casino vstupný bonus až 1000 € alebo 333 freespins za registráciu.
2,0 rating
Nike casino vstupný bonus 50 freespinov za registráciu.
5,0 rating
Tipsport vstupný bonus až 4 000 € + 20 € casino bonus bez vkladu za registráciu.
TOP hry
Turbo 27
Turbo 27

Zdarma zatočenie Pre nové registrácie. Nezabudnite si vyzdvihnúť 1000 € bonus + 20 € zadarmo.

Midnight Fruits 81
Midnight Fruits 81

Zdarma zatočenie Pre nové registrácie. Nezabudnite si vyzdvihnúť 1000 € bonus + 20 € zadarmo.

Ice Bar 27
Ice Bar 27

Zdarma zatočenie Pre nové registrácie. Nezabudnite si vyzdvihnúť 1000 € bonus + 20 € zadarmo.

Joker Strong
Joker Strong

Zdarma zatočenie Pre nové registrácie. Nezabudnite si vyzdvihnúť 1000 € bonus + 20 € zadarmo.